Έρευνα

Πιστεύετε ότι η ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. θα συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ωφελουμένων?Submit Survey  View Results