Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη 

ΔΡΑΣΗ 1: Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας
ΔΡΑΣΗ 2: Συντονισμός - Διαχείριση
ΔΡΑΣΗ 3: Μελέτες - Best Practices - State-of-the-art models & techniques
ΔΡΑΣΗ 4: Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου
ΔΡΑΣΗ 5: Αρχική Συμβουλευτική: Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο
ΔΡΑΣΗ 6: Συμβουλευτική Υποστήριξη
ΔΡΑΣΗ 7: Θεματικά Εργαστήρια
ΔΡΑΣΗ 8: Επιχειρηματικός σχεδιασμός
ΔΡΑΣΗ 9: Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων
ΔΡΑΣΗ 10: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 11: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 12: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 13: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 14: Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις - Ημέρες Καριέρας
ΔΡΑΣΗ 15: Ηλεκτρονική Δικτύωση
ΔΡΑΣΗ 16: Ειδικές δράσεις Διάδοσης – Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου

KATHΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ :

1. Μελέτες: Ήδη έχει εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη αγοράς εργασίας για την στόχευση του παρόντος σχεδίου. Στο πλαίσιο της μελέτης τοπικής αγοράς εργασίας της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, καταγράφηκαν οι ευκαιρίες και οι απειλές που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της Περιφέρειας να ανταποκριθεί σε αυτές. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μελέτη καλών πρακτικών (best practices) σχετικά με υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε Εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα αξιοποιηθούν ως εισροή για τις επόμενες δράσεις, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του έργου αλλά και της ίδιας της Πράξης.

2. Δικτύωση: Περιλαμβάνουν ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους -ωφελούμενους του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Εκτός αυτού, θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του έργου και ο δικτυακός τόπος προσφοράς και σύζευξης θέσεων εργασίας για τους ωφελούμενους για την περαιτέρω την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το έργο αλλά και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ωφελουμένων.

3. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για την υλοποίηση του σχεδίου και για τα αναμενόμενα θετικά του αποτελέσματα. Παράλληλα, στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με την ομάδα στόχου του προγράμματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην αγορά εργασίας. Οι βασικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αφορούν στην ενημέρωση της ομάδας στόχου της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης αλλά και στη διά&