Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη 

ΔΡΑΣΗ 1: Ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας
ΔΡΑΣΗ 2: Συντονισμός - Διαχείριση
ΔΡΑΣΗ 3: Μελέτες - Best Practices - State-of-the-art models & techniques
ΔΡΑΣΗ 4: Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου
ΔΡΑΣΗ 5: Αρχική Συμβουλευτική: Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο
ΔΡΑΣΗ 6: Συμβουλευτική Υποστήριξη
ΔΡΑΣΗ 7: Θεματικά Εργαστήρια
ΔΡΑΣΗ 8: Επιχειρηματικός σχεδιασμός
ΔΡΑΣΗ 9: Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων
ΔΡΑΣΗ 10: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 11: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 12: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 13: Επαγγελματική κατάρτιση
ΔΡΑΣΗ 14: Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις - Ημέρες Καριέρας
ΔΡΑΣΗ 15: Ηλεκτρονική Δικτύωση
ΔΡΑΣΗ 16: Ειδικές δράσεις Διάδοσης – Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου

KATHΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ :

1. Μελέτες: Ήδη έχει εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη αγοράς εργασίας για την στόχευση του παρόντος σχεδίου. Στο πλαίσιο της μελέτης τοπικής αγοράς εργασίας της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, καταγράφηκαν οι ευκαιρίες και οι απειλές που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της Περιφέρειας να ανταποκριθεί σε αυτές. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μελέτη καλών πρακτικών (best practices) σχετικά με υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε Εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα αξιοποιηθούν ως εισροή για τις επόμενες δράσεις, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του έργου αλλά και της ίδιας της Πράξης.

2. Δικτύωση: Περιλαμβάνουν ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους -ωφελούμενους του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Εκτός αυτού, θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του έργου και ο δικτυακός τόπος προσφοράς και σύζευξης θέσεων εργασίας για τους ωφελούμενους για την περαιτέρω την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το έργο αλλά και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ωφελουμένων.

3. Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης: Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για την υλοποίηση του σχεδίου και για τα αναμενόμενα θετικά του αποτελέσματα. Παράλληλα, στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με την ομάδα στόχου του προγράμματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην αγορά εργασίας. Οι βασικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αφορούν στην ενημέρωση της ομάδας στόχου της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης αλλά και στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό.

4. Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης: Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ομαλή και άρτια υλοποίηση του έργου, καθώς και στην συνεχή παρακολούθηση της πορείας και των αποτελεσμάτων του.

5. Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Οι δράσεις αυτές αφορούν προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου. Με βάση την εξειδικευμένη μελέτη αγοράς εργασίας που διενεργήθηκε για τις ανάγκες σχεδιασμού της πρότασης, στο Σχέδιο συμπεριλαμβάνονται προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στο να ενισχύσουν με γνώσεις και δεξιότητες τους ωφελούμενους:
Για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
Για να τους προετοιμάσουν για την ένταξη σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα
Για να τους προετοιμάσουν να συμμετάσχουν σε συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις με βάση τις μνείες του Ν.4019 για την κοινωνική οικονομία

6. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Η έκτη κατηγορία Δράσεων αφορά αρχικά στην αξιολόγησή και επιλογή των εν δυνάμει ωφελουμένων. Το Σχέδιο απευθύνεται σε άτομα που έχουν βιώσει επανειλημμένα αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ή βιώνουν μια βαθιά οικονομική ύφεση με συρρίκνωση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Με τις ενέργειες αυτές οι ωφελούμενοι/ες θα λάβουν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε μια πλειάδα θεμάτων, που θα εκτείνονται από την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέχρι την επαγγελματική συμβουλευτική τους. Επίσης, πρόκειται να διεξαχθεί μια σειρά από θεματικά εργαστήρια, με στόχο την περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη της ομάδας στόχου αλλά και των επιχειρήσεων που δυνητικά θα απασχολήσουν τους ωφελουμένους.

Οι δράσεις αποσκοπούν τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως η «κοινωνική» επιχειρηματικότητα και η «πράσινη» ανάπτυξη.
Στρατηγικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τρόπων για την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και της απασχόλησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους στους δυναμικούς κλάδους της κοινωνικής πρόνοιας-επιχειρηματικότητας και της «πράσινης» οικονομίας.
Το σχέδιο στοχεύει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και να τη διευρύνει μέσω της υποστήριξης των ανέργων της περιοχής και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επιπλέον, θα εκπονηθούν επιχειρηματικά σχέδια για ωφελούμενους που επιθυμούν να συστήσουν ατομική επιχείρηση, καθώς και για τη σύσταση μίας κοινωνικής επιχείρησης, με στόχο να ενταχθούν σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τέλος, θα υπάρξει υποστήριξη και προς τις επιχειρήσεις που δυνητικά θα προσλάβουν ωφελούμενους της δράσης.


Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)